Festival [fjúžn] v Trnave

Text Nadácia Milana Šimečku
Zdroj: [fjúžn]

Festival [fjúžn] sa sťahuje do Trnavy. Jednodňové trnavské vydanie bude hosťovať [fjúžn] spoluprácu kapely Bad Karma Boy, ktorá si k sebe prizvala perkusionistu Petersona, pôvodom z Kene, ktorý na Slovesnku žije a pracuje už vyše štyroch rokov. Pred koncertom si môžete prísť podiskutovať s cudzincami žijúcimi v Trnave a zapojiť sa do kvízu o migrácii a azyle. Chýbať nebude ani prechádzka po Trnave očami lokálneho cudzinca. Jedenásť ľudí z rôznych kútov sveta – od Jemenu, Iraku, Turecka, cez Macedónsko, Španielsko, USA až po Slovensko – v jednom predstavení. To je Forum Theatre: Kocúrkovo – the Town of Freedom, ktoré vzniklo kolektívne, metódou divadla fórum, počas ktorej sa herci (aj diváci) stretávajú spolu na scéne a diskutujú o reálnych príbehoch a témach diskriminácie a útlaku v spoločnosti. Predstavenie sa odhrá v Divadelné štúdio DISK Trnava, ulica R. Dilonga (zadný vchod do kultúrneho domu A. Kubáňa).

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
PROGRAM:

🗓 26.10.2019
📍 Divadelná kaviareň Bezkydov – budova Divadlo Jána Palárika v Trnave / Trojičné námestie 2
15:00 | [fjúžn] walk so Stevenom (Prechádzka začína pri soche na Trojičnom námestí neďaleko divadla.)
17:00 | diskusia Cudzinci v mestách | kvíz | vstup voľný
21:00 | Bad Karma Boy feat. Peterson (SK/KE) | vstupné 3Eur

Výstava Tomáš Halász: Odkiaľ si?

📍 Divadelné štúdio DISK Trnava – R. Dilonga (zadný vchod do kultúrneho domu A. Kubáňa)
19:00 | Forum Theatre: Kocúrkovo – the Town of Freedom | vstup volný

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
✴ [fjúžn] walk so Stevenom
Steven je z Juhoafrickej republiky. Žije na Slovensku už cosi cez 10 rokov. Prišiel za láskou ❤. Má tu ženu a rodinu, žije v Trnave. Prechádzka začína pri soche na Trojičnom námestí neďaleko divadla.

✴ diskusia „Cudzinci v mestách“ | kvíz o migrácii a azyle
Na Slovensku žilo v júni 2019 viac ako 130-tisíc cudzincov, takmer 1/4 z nich pochádza z Ukrajiny, každý deviaty cudzinec je Čech. Napriek tomu by väčšina z nás predpokladala, že Slovensko je z pohľadu migrácie skôr tranzitnou krajinou a cudzincov tu musí žiť oveľa menej. Cudzincov a cudzinky medzi nami nevnímame, aj tak je nedôvera k nim vysoká a hlavne, nepovažujeme ich za prínosných pre slovenskú spoločnosť. S čím všetkým sa cudzinci a cudzinky žijúci v mestách stretávajú? Sú Slováci skutočne voči cudzincom nedôverčiví? Angažujú sa cudzinci v spoločnosti? A ako sa cítia ľudia, keď redukujeme ich osobnosť na základe jednej vybranej stránky identity? O tom, ako prekonávať strach z neznámeho a vyhýbať sa nálepkovaniu, ale aj ako uvažovať o meste ako spoločnom priestore pre všetkých sa budeme rozprávať s Alena Holka Chudzik a Marshal Pandya.

✴ Forum Theatre: Kocúrkovo – the Town of Freedom
Jedenásť ľudí z rôznych kútov sveta – od Jemenu, Iraku, Turecka, cez Macedónsko, Španielsko, USA až po Slovensko – v jednom predstavení. Ich kolektívne dielo vzniklo metódou divadla fórum, počas ktorej sa herci (aj diváci) stretávajú spolu na scéne a diskutujú o reálnych príbehoch a témach diskriminácie a útlaku v spoločnosti.

✴ Bad Karma Boy feat. Peterson
Na špeciálnom [fjúžn] koncerte spojili svoje hudobné zručnosti kapela Bad Karma Boy a Peterson. Peterson prišiel z Kene na Slovensko pred 4 rokmi. Dnes žije, študuje, pracuje v Bratislave a popri tom si rád zahrá na perkusie. Bad Karma Boy skladajú piesne v slovenčine, postavené na gitarových linkách rozlievajúcich sa na psychadelických klávesových plochách. Dopĺňajú ich vrstveným vokálom, minimalistickou reverbovou gitarou a aranžmánmi, v ktorých nájdete aj zvuky vibrafónu či omnichordu.

✴ Tomáš Halász: Odkiaľ si?
Slovensko je rozmanitejšie, ako si myslíme. Slováci, Maďari, Rómovia, Rusíni, Ukrajinci, Česi, Nemci, Poliaci, Chorváti, Srbi, Židia, Bulhari, Moravania, Rusi, cudzinci. A deti cudzincov. Mladí ľudia na fotografiách Tomáša Halásza sa všetci narodili na Slovensku. Avšak jeden alebo obaja rodičia každého z nich sem prišli z inej krajiny. Čo pre nich znamená ich cudzokrajný pôvod? Ako ovplyvňuje ich identitu? Kde majú domov? Ako vnímajú sami seba a ako ich vnímame my ostatní? A ako často počúvajú otázku: Odkiaľ si?

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Podujatie sa koná v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Divadelnou kaviarňou Bezkydov a Divadelným štúdim DISK Trnava v rámci festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku.

Počas podujatia chceme ukázať, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Kto som? U každého z nás má táto otázka rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka…to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Zámerom festivalu je odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, vnímajú sami seba.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Organizuje: Nadácia Milana Šimečku
V spolupráci s: Divadlo Jána Palárika v Trnave, Bezkydov, Divadelné štúdio DISK Trnava
Podujatie z verejných zdrojov finančne podporili: Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

_________________________________________

EN:
The festival [fjúžn] is moving to Trnava. The one-day edition will host the [fjúžn] collaboration of Bad Karma Boy with percussionist Peterson from Kenya. Before the concert you can come to a discussion about foreigners living in Trnava and other Slovak cities and join the quiz about migration and asylum.

There will be [fjúžn] walk: Trnava through the eyes of a local foreigner – a guided walk where we will discover the city through eyes of someone who lives here but comes from another country. What are their favourite spots? Which places are connected with their live in Trnava, what they like and dislike about the city?

Eleven people from all over the world – from Yemen, Iraq, Turkey, Macedonia, Spain, USA to Slovakia – in one performance. This is the Forum Theater: Kocúrkovo – the Town of Freedom, which was created collectively through forum theater method. The actors (and spectators) meet together on stage and discuss real stories and topics of discrimination and oppression in society. The performance will be presented at the DISK Theater Studio in Trnava, R. Dilonga Street.

~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~
THE PROGRAM:

🗓 26.10.2019
Bezkydov Theater Cafe – Ján Palárik Theater in Trnava / Trojičné námestie 2
15:00 | [fjúžn] walk (more info soon)
17:00 | discussion Foreigners in cities + quiz | free entrance
21:00 | Bad Karma Boy feat. Peterson (SK / KE) | Admission 3Eur

Tomáš Halász: Where are you from? | exhibition

DISK Theater Studio Trnava – R. Dilonga (A. Kubáň Cultural Center)
19:00 | Forum Theater: Kocúrkovo – the Town of Freedom | in English | free entrance

~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~
[fjúžn] walk (more info soon)

Discussion „Foreigners in cities“ + migration and asylum quiz
In June 2019, more than 130,000 foreigners were living in Slovakia. Most of us would assume that Slovakia is a transit country in terms of migration. We don´t really perceive foreigners among us but at the same time, many of Slovaks do not trust them, nor do they consider them beneficial for Slovak society – according to a survey we did 2 years in a row. What do the foreigners living in Slovak cities encounter? Are Slovaks really distrustful of foreigners? Are foreigners integrated to the society? And how do people feel when we reduce their personality based on one particular aspect of identity? We will talk to our guests Alena Holka Chudzik and Marshal Pandya about how to overcome the fear of the unknown and avoid labeling, but also how to think of the city as a common space for all.

✴ Forum Theater: Kocúrkovo – the Town of Freedom
Eleven people from all over the world – from Yemen, Iraq, Macedonia, Spain, USA to Slovakia – in one performance. Their collective work was created by the method of theater forum, during which the actors (and spectators) meet together on the stage and discuss real stories and topics of discrimination and oppression in society.

✴ Bad Karma Boy feat. Peterson
Bad Karma Boy and Peterson joined their musical skills for a special [fjúžn] concert tour. Peterson came from Kenya to Slovakia 4 years ago. Today, he lives, studies and works in Bratislava and enjoys playing percussion. Bad Karma Boy composes songs in Slovak, built on guitar lines spilling on psychedelic keyboards. They are complemented by a layered vocal, minimalist reverb guitar and floral arrangements featuring vibraphone and omnichord sounds.

Tomáš Halász: Where are you from?
Slovakia is more diverse than we think. Slovaks, Hungarians, Roma, Ukrainians, Czechs, Germans, Poles, Croats, Serbs, Jews, Bulgarians, Russians, foreigners. And children of foreigners. The young people in the photographs of Tomáš Halász were all born in Slovakia. However, one or both parents came here from another country. What does their foreign origin mean to them? How does it affect their identity? Where is their home? How do they perceive themselves and how do we perceive them? And how often do they hear the question: Where are you from?

~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~
The event is organized in cooperation with the Ján Palárik Theater in Trnava, the Bezkydov Theater Café and the DISK Trnava Theater Studios as part of the festival [fjúžn], organized by the Milan Šimečka Foundation.
During the event, we want to show that people who are “labeled” have diverse and often unknown identities. Who am I? For each of us, this question has different aspects, evolving over time and in different contexts. Refugee, foreigner, Muslim, African … all these are „labels“ that don´t allow to get to know each other. The aim of the festival is to reveal more and ask questions Who am I? Who are you? Who are we? To find out how people who are our neighbors and create communities with us perceive themselves.
~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~ – ~
Organized by: Milan Šimečka Foundation
In cooperation with: Ján Palárik Theater in Trnava, Bezkydov, DISK Trnava Theater Studio
 The event was supported by: FPU, Kultminor, MKSR

Zdieľať článok Facebook

Čítať viac

Sleduj [fjúžn] na sociálnych sieťach

Odoberaj náš newsletter